do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 15/2023 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Raport nr 15/2023 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Raporty bieżące 2023-04-04 16:37

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2023 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 177.252.835 akcji, co stanowi 71,69 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 177.252.835, w tym: głosów „za” 177.252.835, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.999, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 311.975.118,72 zł (słownie: trzysta jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, zamykające się kwotą zysku netto 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 48.958.002,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote dziewięć groszy),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.384.883,43 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9.293.437,42 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze),

e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.430.877 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, zamykające się kwotą zysku netto 85.669 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 85.776 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.565 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.321 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 11.234,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),

c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 463.967,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 181.185.009, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 1.270.990.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 182.455.348, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022"

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 181.990.394, głosów „przeciw” 465.605, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

2. §10 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

3. § 11 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

4. § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

5. §15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.”

6. §15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.”

7. § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

8. dodaje się nowy ust. 5 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad.”

9. dodaje się nowy ust. 6 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Wyłącza się wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 § 1 i 2 KSH. Rada Nadzorcza jest uprawniona, w drodze uchwały, do określenia zasad udzielania informacji Radzie Nadzorczej przez Zarząd.”

10. §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych”

11. § 18 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu”

12. § 18 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

13. §19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe Komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 176.314.999, głosów „przeciw” 6.141.000, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Beatę Stelmach na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 181.990.394, głosów „przeciw” 465.605, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 152.328.861, głosów „przeciw” 6.540.909, głosów „wstrzymujących się” 23.586.229.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki oraz §5 ust. 3-5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

1) członkowie Rady Nadzorczej, nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;

2) członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 14.000 PLN, [słownie: czternaście tysięcy złotych).

§2

Traci moc uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów „za” 152.728.770, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 29.727.229.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:
1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy);

2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);

3) dzień dywidendy to 13 kwietnia 2023 roku;

4) termin wypłaty dywidendy to 25 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 15/2023.pdf 04.04.2023 296.4KB Plik: Raport nr 15/2023.pdf
pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 (Polityka wynagrodzeń) 04.04.2023 184.92KB Plik: Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 (Polityka wynagrodzeń)

do góry