do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 14/2023 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Raport nr 14/2023 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Raporty bieżące 2023-03-30 15:29

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., spółki zależnej Emitenta, podjęło uchwałę nr 4/2023 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 o następującej treści:

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4  S.A.,
z siedzibą w Mysłowicach,
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIA 4 S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2022 w wysokości 14.189.602,33 zł (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote, trzydzieści trzy grosze) oraz inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy w wysokości  51.638,24 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), tj. łącznie 14.241.240,57 zł (słownie: czternaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) w całości przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:

a)  Stalexport Autostrady S.A. kwotę 7.832.682,31 zł (słownie: siedem milionów osiemset  trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy), z czego:

         - 3.355.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2023 r.,

         - 2.640.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2023 r.,

         - 1.837.682,31 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2023 r.

 b)  Egis Road Operation S.A.S. kwotę 6.408.558,26 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy), z czego:

          - 2.745.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2023 r.,

          - 2.160.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2023 r.,

          - 1.503.558,26 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 14/2023.pdf 30.03.2023 126.18KB Plik: Raport nr 14/2023.pdf

do góry