do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 13/2024 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym

Raport nr 13/2024 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym

Raporty bieżące 2024-04-25 15:30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że dnia 25 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjęło uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym o następującej treści:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie artykułu 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 96.677.384,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 96.677.384,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;
  2. kwotę 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

 w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowy

  1. Działając na podstawie artykułu 348 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy przeznaczonej dla akcjonariusza Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 126.713.258,58 zł  (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 r. w kwocie 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). Do wypłaty na rzecz akcjonariusza pozostaje kwota 75.571.577,35 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy).
  2. Do dokonania wypłaty, o której mowa w pkt. 1 powyżej zostaje upoważniony Zarząd Spółki. Wypłata  nastąpi w terminie do 8 maja 2024 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13/2024.pdf 25.04.2024 149.88KB Plik: Raport nr 13/2024.pdf

do góry