do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Regulamin i podział zadań

Strona główna/O Spółce/Władze Spółki/Zarząd/Regulamin i podział zadań

Regulamin Zarządu 1, 2, 3 Stalexport Autostrady Spółki Akcyjna

§1

Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd Stalexport Autostrady S.A.

§2

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ustawowych bądź statutowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

 1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu, łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub - Członek Zarządu z Prokurentem.
 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw.

§4

Zarząd wspólnie prowadzi sprawy Spółki, a uchwały i decyzje Zarządu stanowią podstawę prawną do realizowania postanowień tych aktów prawa wewnętrznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych i pracowników Spółki.

§5

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w czasie jego nieobecności, wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek każdego z Członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu powinno odbyć się niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§6

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić z dostatecznym wyprzedzeniem tak, by dotarło do wiadomości każdego Członka Zarządu.
 2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad.
 3. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.

§7

 1. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.
 2. (skreślony).
 3. W razie usprawiedliwionej nieobecności Członka Zarządu na posiedzeniu, może on w sprawach objętych porządkiem obrad przekazać swoje stanowisko na piśmie.

§8

 1. W uzasadnionych przypadkach, uchwała może być podjęta bez odbycia posiedzenia, w trybie obiegowym, jeżeli Członkowie Zarządu podpiszą uchwałę.
 2. W pozostałych sprawach bieżące decyzje podejmują poszczególni Członkowie Zarządu, zgodnie z podziałem kompetencji, wynikających z Regulaminu Organizacji Spółki - z zachowaniem zasady właściwej reprezentacji, w przypadku konieczności składania oświadczeń w imieniu Spółki.

§9

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu albo wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§10

 1. Członkowie Zarządu przestrzegają Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętego przez Spółkę, a w szczególności:
  • zawiadomią Zarząd jeśli pojawi się możliwość dokonania przez nich inwestycji lub innej korzystnej transakcji związanej z przedmiotem działalności Spółki,
  • powiadomią bezzwłocznie Radę Nadzorczą o każdym powstałym lub mogącym powstać konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją.
 2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu

§11

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu odnośnie udziału w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzygnie Zarząd w drodze podjęcia stosownej uchwały.
 3. Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.

§12

Uchwały podpisują podejmujący je Członkowie Zarządu; uchwały powinny być oznaczone datą, numerem według kolejności ich podejmowania oraz zwięzłym określeniem  przedmiotu.

§13

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu i protokolanta.
 2. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad, przedmiot podejmowanych uchwał, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, a także w razie nieobecności Członka Zarządu przyczyny nieobecności.
 3. Protokoły są gromadzone  w księdze protokołów posiedzeń Zarządu.

1 Regulamin niniejszy został uchwalony - na podstawie §11 ust.5 Statutu "STALEXPORT" SA - przez Zarząd Spółki w dniu 13 marca 2003 r. (uchwała nr 32/2003) i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.03.2003 r. (uchwała nr 2/2003).
2 Paragraf 10 został zmieniony przez Zarząd w dniu 15.04.2004 r. (uchwała nr 26/2004). Zmianę zatwierdziła Rada Nadzorcza w dniu 26.04.2004 r. (uchwała nr 3/2004).
3 Ust.2 §7 został skreślony przez Zarząd w dniu 02.02.2010 r. (uchwała nr 10/2010). Zmianę zatwierdziła Rada Nadzorcza w dniu 02.03.2010 r. (uchwała nr 2/2010).

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf STXA_PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 2019.pdf 29.05.2019 123.98KB Plik: STXA_PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 2019.pdf
pdf Regulamin Zarządu 20.09.2018 377.29KB Plik: Regulamin Zarządu

do góry