do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Proces należytej staranności

Strona główna/O Spółce/Ład korporacyjny/Proces należytej staranności

Proces należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko naturalne prowadzony jest poprzez poszanowanie zasad społecznych, etycznych, ochrony środowiska, ładu korporacyjnego zgodnych z międzynarodowymi standardami. Jesteśmy czynnie zaangażowani w ochronę praw człowieka, prawa pracy i środowiska oraz stosowanie praktyk antykorupcyjnych.

Proces należytej staranności w Stalexport Autostrady S.A. prowadzony jest w zgodzie z modelem wskazywanym w Wytycznych ONZ dla biznesu i praw człowieka. Model ten przewiduje zaadresowanie regularnym i kompleksowym procesem nasypujących zagadnień:

  • Wbudowanie należytej staranności w polityki i systemy zarządzania spółki,
  • Identyfikacja i ocena negatywnego wpływu oraz ryzyk związanych z działalnością Spółki,
  • Eliminowanie, zapobieganie lub łagodzenie zidentyfikowanych negatywnych wpływów,
  • Monitorowanie skuteczności podjętych działań,
  • Komunikowanie o należytej staranności,
  • Naprawienie szkód lub współpraca w ich naprawianiu.

KLUCZOWE DOKUMENTY:

Kodeks Etyki („Kodeks”)

Odzwierciedla zaangażowanie firmy Stalexport Autostrady S.A w przestrzeganie zasad społecznych, etycznych, poszanowania prawa, ładu korporacyjnego i praw człowieka. Zasady te mają podstawowe znaczenie dla prowadzenia procesu należytej staranności.

Program Zapewniania Zgodności (Program)

Program buduje procedury i działania kontrolne w tym system kontroli wewnętrznej tak by wspierać odpowiednie, zgodne z prawem zachowania w firmie.

Polityka Zapobiegania Praktykom Korupcyjnym (Polityka)

Polityka określa standardy postępowania pracowników Stalexport Autostrady S.A., kadry kierowniczej i stron trzecich. Wskazuje zasady postępowania w obszarach wrażliwych, ocenę ryzyka korupcji. Polityka nakazuje przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych
i określa zasady zgłaszania wszelkich naruszeń prawa lub polityki.

Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości/Whistleblowing (Procedura)

Procedura reguluje proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń i nieprawidłowości oraz sposób zarządzania dochodzeniami, zgodnie z zasadami prywatności. Adresatami Procedury są pracownicy firmy, kadra kierownicza, członkowie organów korporacyjnych, podmioty zewnętrzne. W celu zapewnienia skuteczności procesu zgłaszania oraz zapewnienia pełnego i powszechnego dostępu wszystkim osobom pragnącym dokonać zgłoszenia Stalexport Autostrady S.A. udostępnia szereg kanałów, do których należą w szczególności:

- e-mail:  

- poczta tradycyjna na adres: Rzecznik ds. ładu korporacyjnego Stalexport Autostrady S.A. ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

 Dostępność

Wszystkie w/w dokumenty, tj. Kodeks, Program, Polityka, Procedura oraz adresy, pod które należy zgłaszać zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej firmy Stalexport Autostrady S.A. pod poniższym linkiem:

https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/o-spolce/lad-korporacyjny

Odpowiedzialność za obszar praw człowieka oraz zasad określonych w Kodeksie, Programie, Polityce, Procedurze.

Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. za pośrednictwem Komitetu Audytu nadzoruje Program Należytej Staranności.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. powierzył realizację odpowiedzialności za obszar praw człowieka oraz zasad określonych w Kodeksie, Programie, Polityce, Procedurze następującym podmiotom:

- Rzecznikowi ds. ładu korporacyjnego  - w zakresie Kodeksu, Programu, Procedury, Praw Człowieka,

- Rzecznikowi ds. przeciwdziałania korupcji  - w zakresie Polityki,

- Specjaliście ds. etyki - w zakresie Procedury.

 Identyfikacja ryzyk

Zgodnie z regułami zawartymi w Kodeksie, Programie, Polityce) oraz Procedurze Rzecznik   ds.  ładu korporacyjnego i ds. przeciwdziałania korupcji (Rzecznik) oraz Specjalista ds. etyki (Specjalista) przeprowadzają cykliczne audyty wewnętrzne mające na celu przegląd, weryfikację oraz ujawnienie potencjalnych działań, które mogłyby stanowić naruszenie zasad opisanych w ww. dokumentach.
W efekcie przeprowadzonych audytów Rzecznik i Specjalista przedstawiają okresowe pisemne raporty Zarządowi i Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Należyta staranność poprzez świadomość

Pracownicy i współpracownicy Stalexport Autostrady S.A. zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w treści Kodeksu, Programu, Polityki i Procedury. Rzecznik   oraz  Specjalista opracowują i realizują działania informacyjne,  szkoleniowe oraz analizują  ich skuteczność.

Przegląd i uzupełnianie Procesu

Stalexport Autostrady S.A. regularnie  przeprowadza kompleksową ocenę procesu oraz jego zakresu.  Proces  jest  analizowany i uzupełniany zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami czy to w wyniku prowadzonych działań z zakresu oceny ich efektywności czy w wyniku przyjęcia Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

do góry