do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 9/2024

Aktualności 11 Kwietnia 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 11 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 374.694.461,28 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),
b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, zamykające się kwotą zysku netto 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 111.744.285,81 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.291.881,21 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 60.652.481,35 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),
e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.543.403 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzy tysiące złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, zamykające się kwotą zysku netto 116.166 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 115.853 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.642 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 86.607 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych),
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:

a) w kwocie 111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
b) w kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy;
c) w kwocie 352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) przenieść na kapitał zapasowy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 19 kwietnia 2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 26 kwietnia 2024 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.737.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.737.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.747.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.747.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023"

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 157.480.101, głosów „przeciw” 5.269.853 głosów „wstrzymujących się” 0.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy);
2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
3) dzień dywidendy to 19 kwietnia 2024 roku;
4) termin wypłaty dywidendy to 26 kwietnia 2024 roku.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 9/2024.pdf 11.04.2024 553.88KB Plik: Raport nr 9/2024.pdf

udostępnij
do góry