do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 81/2020

Aktualności 18 Listopada 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 18 listopada 2020 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 155.837.212 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 63,03% kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 97,10% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

 

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 155.837.212, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 155.837.212, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie 7 (siedem) członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 155.272.956, głosów „przeciw” 564.256 głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Massimo Di Casola na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 151.349.214, głosów „przeciw” 4.163.050, głosów „wstrzymujących się” 324.948.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Andrzeja Kaczmarka (Kaczmarek) na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 151.349.214, głosów „przeciw” 4.163.050, głosów „wstrzymujących się” 324.948.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia dwudziestego czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (24.11.2020 r.), do godziny 11.00 (jedenastej), które wznowione będzie w Katowicach przy ulicy Mickiewicza Nr 29.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 151.325.463, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 4.511.749.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 81/2020.pdf 18.11.2020 163.49KB Plik: Raport nr 81/2020.pdf

udostępnij
do góry