do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Raport nr 7/2024

Aktualności 4 Kwietnia 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., spółki zależnej Emitenta, podjęło uchwałę nr 4/2024 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 o następującej treści:

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.,
z siedzibą w Mysłowicach,
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki VIA4 S.A. postanawia, aby zysk netto Spółki za rok 2023 w wysokości 15.413.543,57 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy), pomniejszony o wypłaconą akcjonariuszom w dniu 5 grudnia 2023 r. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), tj. po odliczeniu kwotę 12.413.543,57 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote, pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na: 

a) pokrycie straty wynikającej z wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w 2023 roku w wysokości 127.657,15 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),

b) dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:

  • Stalexport Autostrady S.A. kwota 6.757.237,53 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z czego:

                                               - 2.200.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2024 r.,

                                               - 2.420.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2024 r.,

                                               - 2.137.237,53 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2024 r.  

  • Egis Operations S.A.S. kwota 5.528.648,89 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), z czego:

                                               - 1.800.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2024 r.,

                                               - 1.980.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2024 r.,

                                               - 1.748.648,89 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 7/2024.pdf 04.04.2024 136.37KB Plik: Raport nr 7/2024.pdf

udostępnij
do góry