do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 37/2020

Aktualności 10 Czerwca 2020

W nawiązaniu do raportu nr 12/2020 z 13 marca 2020 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 10 czerwca 2020 r. został poinformowany przez Stalexport Autostradę Małopolską S.A. (dalej: SAM S.A.) z siedzibą w Mysłowicach (która jest w 100% spółką zależną od Emitenta), że działając zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej opisanej poniżej, Zarząd SAM S.A. podjął uchwałę w sprawie przedłużenia do 30 września 2020 r. terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych.

W związku z powyższym od 1 lipca do 30 września 2020 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat dla elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu:

  • dla pojazdów kategorii 1: 7 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 17 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 30 zł brutto.

Powyższe opłaty obowiązywać będą na każdym z dwóch placów poboru opłat.

Utrzymanie preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych związane jest z dążeniem SAM S.A. do dalszej popularyzacji tych form płatności oraz do zwiększenia liczby - bezpieczniejszych
w okresie pandemii - transakcji bezgotówkowych.

Stawki opłat dla pozostałych sposobów wnoszenia opłat za przejazd nie ulegną zmianie
i od 1 lipca 2020 r. i wynosić będą odpowiednio:

  • dla pojazdów kategorii 1: 10 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 20 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 35 zł brutto.

Przychody z tytułu poboru opłat stanowią ok. 99% przychodów Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. Średni udział transakcji automatycznych w ogólnej liczbie transakcji poboru opłat wynosił na koniec maja
2020 r. ok. 25,3%.

Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59 z dnia 29 lipca 2004 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 37/2020.pdf 10.06.2020 139.03KB Plik: Raport nr 37/2020.pdf

udostępnij
do góry