do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 35/2019

Aktualności 23 Grudnia 2019

Stalexport Autostrady S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) - wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej („Wniosek”), której zasadniczym elementem jest rozstrzygnięcie, czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4 („Płatności na rzecz Skarbu Państwa”), mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.). W ocenie SAM, Płatności na rzecz Skarbu Państwa są kosztami uzyskania przychodów. W przypadku, gdy KIS podzieli stanowisko SAM, intencją SAM jest odliczanie kwoty Płatności na rzecz Skarbu Państwa od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”) na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. Płatności na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 5.912 tys. PLN netto w 2018 r. Zgodnie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r., w okresie 3 kwartałów 2019 r. Płatności na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 88.800 tys. PLN netto.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Płatności na rzecz Skarbu Państwa, opisanych powyżej, a także Płatności na Rzecz Skarbu Państwa, które zostaną zarachowane w następnych okresach, spowoduje istotne polepszenie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 35/2019 23.12.2019 125.5KB Plik: Raport nr 35/2019

udostępnij
do góry