do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 31/2022

Aktualności 3 Czerwca 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że 20 maja 2022 r. Spółka otrzymała od jednego z Akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych,  Spółka przekazuje niniejszym udzielone w dniu 3 czerwca 2022 r. odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza.

Odpowiedzi Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Stalexport Autostrady) na pytania akcjonariusza

1. Jaka jest forma indeksacji stawek za przejazdy - w jakim stopniu mogą Państwo przenosić inflację?

Odpowiedź Emitenta

Informacje o mechanizmie i czynnikach ustalania maksymalnej stawki za przejazd ujęte są w postanowieniach Umowy Koncesyjnej (umowy koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km do wymogów Płatnej Autostrady oraz eksploatacje autostrady na tym odcinku z dnia 19 września 1997 r., następnie zmienionej, łączącej Skarb Państwa ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - spółką zależną Emitenta) i zostały przedstawione w raporcie bieżącym Emitenta nr 95/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

2. Widziałem artykuł  parę kwartałów temu (publikowany przy okazji informacji że spółka Stalexport może mieć nowego właściciela) że Państwo pobierają stawki niższe od możliwych uwzględnionych w umowie koncesyjnej?

Odpowiedź Emitenta

Obecnie stawka opłaty dla kategorii 1 pojazdów w wysokości 12 zł kształtuje się na poziomie ok. 60% stawki maksymalnej dla tej kategorii pojazdów, a stawka opłaty dla kategorii 2, 3, 4 i 5 pojazdów w wysokości 35 zł kształtuje się na poziomie ok. 70% stawki maksymalnej dla pojazdów tych kategorii. Po zmianie stawek za przejazd od 4 lipca 2022 r. relacje procentowe (wysokości stawek po zmianach do odpowiadających im stawek maksymalnych) będą się kształtowały na zbliżonym poziomie.

3. Co kryje się pod pozycją: "Inwestycje Długoterminowe" na poniższym slidzie który jest z Państwa prezentacji?

Obraz

 Odpowiedź Emitenta

Informacja na temat pozostałych inwestycji długoterminowych, tj. bankowych lokat długoterminowych, zawarta została w nocie 18 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na dzień i rok kończący się 31 grudnia 2021 r. (dalej: Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok).

4. Jakie Państwo muszą ponosić inwestycje do zakończenia umowy koncesyjnej - chodzi o przybliżony rząd wielkości pieniędzy które Państwo muszą wydać na utrzymanie aktywów.

Odpowiedź Emitenta

Szacunki przyszłych inwestycji stanowią podstawę wyliczenia Wartości niematerialnych oraz Rezerwy na wydatki inwestycyjne Etap II ( nota 4.2, 13 oraz 25 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok). Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady dokonuje okresowych uaktualnień rezerwy i wartości niematerialnych. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej Grupa akumuluje odpowiednie środki pieniężne na specjalnych rachunkach rezerwowych na pokrycie przyszłych inwestycji (nota 14 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok).

5. Jakie są warunki zwrotu autostrady wraz z upływem koncesji. Ciekawi mnie przede wszystkim jakie ta operacja rodzi skutki dla Państwa bilansu?

Odpowiedź Emitenta

Umowa Koncesyjna objęta jest klauzula poufności. Natomiast Grupa Kapitałowa buduje odpowiednie Rezerwy na wymianę nawierzchni autostrady (nota 25 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok). Grupa dokonuje okresowych uaktualnień rezerw. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej Grupa akumuluje odpowiednie środki pieniężne na specjalnych rachunkach rezerwowych min. na realizacje tych prac (nota 14 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok).

6. Pytam o te wszystkie elementy bowiem kapitalizacja spółki na giełdzie jest porównywalna tylko z wielkością net cash który Państwo posiadają na bilansie podczas gdy wydaje mi się, że autostrada przez najbliższe 4,5 roku będzie przynosić jeszcze duże korzyści? Być może jest jakiś element którego nie rozumiem, który powoduje, że Państwo muszą ponieść dodatkowe koszty i nie są one uwzględnione w sprawozdaniu finansowych.

Odpowiedź Emitenta

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarto w odpowiedziach do pytań nr 4 i 5 powyżej.

7. Co ma się zadziać ze spółką po oddaniu autostrady w ręce Państwa. Czy są plany oddania akcjonariuszom kapitału?

Odpowiedź Emitenta

Emitent nie jest stroną Umowy Koncesyjnej. Jest nią spółka zależna Emitenta - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. O przyszłości  działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej po wygaśnięciu Umowy Koncesyjnej zadecydują  akcjonariusze Stalexport Autostrady.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1526 ze zm.)

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 31/2022.pdf 03.06.2022 212.32KB Plik: Raport nr 31/2022.pdf

udostępnij
do góry