do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.51 zł 1.45% 0.05zł 2024-04-12

Raport nr 31/2019

Aktualności 30 Października 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje  o powzięciu informacji, że w dniu 30 października 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1129/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego z dniem 5 listopada 2019 roku na rynku podstawowym 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda („Akcje serii G”) pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów  Wartościowych S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku rejestracji Akcji serii G i oznaczenia ich kodem ISIN PLSTLEX00019.

Jednocześnie dzień 5 listopada 2019 roku będzie pierwszym dniem notowań Akcji serii G na rynku podstawowym.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 31/2019.pdf 30.10.2019 125.36KB Plik: Raport nr 31/2019.pdf

udostępnij
do góry