do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

Raport nr 27/2023

Aktualności 11 Września 2023

W nawiązaniu do Raportu nr 24/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Grupa) za okres 6 miesięcy 2023 roku kończący się 30 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1).

Korekta wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych Grupy jest przede wszystkim konsekwencją:

  • zmiany podejścia w odniesieniu do szacowania i ujmowania rezerwy na remonty nawierzchni pasa drogowego autostrady;
  • zmiany prezentacji płatności Opłat koncesyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;
  • zmiany prezentacji środków pieniężnych na rachunkach rezerwowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;

Szersze wyjaśnienie ww. zmian zostanie zamieszczone w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 2023 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2023 roku, tj. do dnia 29 września 2023 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 27/2023.pdf 11.09.2023 225.92KB Plik: Raport nr 27/2023.pdf

udostępnij
do góry