do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 27/2019

Aktualności 4 Października 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 811/2019 w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oznaczonych kodem ISIN PLSTLEX00019 („Akcje serii G”). Warunkiem rejestracji Akcji serii G w KDPW jest wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii G zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Podstawa prawna:

§17 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport 27/2019.pdf 04.10.2019 123.13KB Plik: Raport 27/2019.pdf

udostępnij
do góry