do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.4% -0.04zł 2024-06-13

Raport nr 23/2019

Aktualności 30 Września 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że
w dniu 30 września 2019 r. został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „SAM S.A.”) o dokonaniu w dniu 30 września 2019 r. całkowitej przedpłaty pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice - Kraków, tj. kwoty:

  1. 56.020.496,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) tytułem spłaty kapitału;
  2. 1.091.106,19 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych i 19/100) tytułem spłaty odsetek;
  3. 2.548.324,22 zł (słownie; dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i 22/100) tytułem płatności wynikających z umów hedgingowych.

SAM S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport 23/2019.pdf 30.09.2019 103.69KB Plik: Raport 23/2019.pdf
pdf Plan Połączenia.pdf 30.09.2019 5.56MB Plik: Plan Połączenia.pdf

udostępnij
do góry