do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-28

Raport nr 22/2019

Aktualności 24 Lipca 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „SAM”) o podjęciu w dniu 24 lipca 2019 r. przez Zarząd SAM uchwały zgodnie z którą spółka SAM, w celu osiągnięcia oszczędności na swojej działalności finansowej, postanowiła dokonać w dniu 30 września 2019 r. całkowitej przedpłaty pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice - Kraków (dalej: Umowa Kredytowa) oraz po dokonaniu ww. przedpłaty podjąć wszelkie czynności faktyczne lub prawne w celu wykreślenia z właściwych rejestrów zabezpieczeń długu wynikającego z Umowy Kredytowej.

Mając na uwadze powyższą decyzję Zarządu SAM, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. postanowił, że w przypadku skutecznego dokonania przez SAM czynności, o których mowa powyżej, Zarząd Emitenta podejmie czynności zmierzające do uproszczenia struktury grupy kapitałowej Emitenta, w celu obniżenia kosztów jej funkcjonowania, poprzez zakończenie działalności gospodarczej Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Holdco”) oraz jej bytu prawnego. Zakończenie bytu prawnego Holdco nastąpi w drodze transgranicznego połączenia Emitenta z Holdco polegającego na transgranicznym przejęciu Holdco przez Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz na podstawie właściwych przepisów prawa luksemburskiego.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Holdco, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 22/2019.pdf 24.07.2019 117.52KB Plik: Raport nr 22/2019.pdf

udostępnij
do góry