do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 21/2023

Aktualności 28 Kwietnia 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku oraz raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że dnia 28 kwietnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 o następującej treści:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie artykułu 348 oraz artykułu 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1) zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 70.469.637,81 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) kwotę 23.097.311,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w kwocie 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) w terminie do 5 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 21/2023.pdf 28.04.2023 646.71KB Plik: Raport nr 21/2023.pdf

udostępnij
do góry