do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 20/2024

Aktualności 25 Czerwca 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 czerwca 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Stefano Bonomolo na Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego Spółki z dniem 25 czerwca 2024 roku.

Wcześniej Pan Stefano Bonomolo pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z której to funkcji złożył rezygnację z dniem 10 czerwca 2024 roku (Raport bieżący nr 15/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku).

Jednocześnie na podstawie § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że w tym samym dniu Pan Stefano Bonomolo został również powołany na Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego spółki zależnej Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, w której do dnia 10 czerwca 2024 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z której to funkcji złożył rezygnację.  

Pozostałe informacje dotyczące nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia, w tym dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji Pana Stefano Bonomolo oraz wcześniej zajmowanych przez niego stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 20/2024.pdf 25.06.2024 125.76KB Plik: Raport nr 20/2024.pdf

udostępnij
do góry