do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

Raport nr 19/2020

Aktualności 25 Marca 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. został poinformowany przez VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: VIA4 S.A.) spółkę zależną Emitenta, że dnia 24 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 o następującej treści:

 Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.

z siedzibą w Mysłowicach,

z dnia 24 marca 2020 r.

 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki VIA 4 S.A. postanawia: 

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.821.243,38 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy 38/100 złotych), powiększonej o kwotę 8.668.327,61 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 61/100 złotych) zgromadzoną na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwotę 19.489.570,99 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 99/100 złotych),  podzielić następująco:

a) kwota 94.721,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden 40/100 złotych) zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych;

b) kwota 19.394.849,59 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć 59/100 złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:

   - Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 10.667.167,27 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 27/100 złotych);

   - Egis Road Operation S.A. z siedzibą w Guyancourt 8.727.682,32 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 32/100 złotych).

 2. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie do dnia 02 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2020.pdf 25.03.2020 139.37KB Plik: Raport nr 19/2020.pdf

udostępnij
do góry