do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 18/2020

Aktualności 23 Marca 2020

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. („Grupa”).

Zarząd Spółki informuje, że działalność operacyjna Spółki oraz Grupy prowadzona jest bez istotnych zakłóceń. Grupa wdraża wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczane są kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szerszą skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji.

Jednakże z uwagi na fakt, że ok. 99% przychodów Grupy w roku 2019 (351,5 mln PLN) stanowiły przychody z poboru opłat na odcinku autostrady A-4 Katowice-Kraków (347,4 mln PLN), zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółkę zależną Emitenta), dla wyników Grupy istotne będą wszelkie zmiany ruchu na tym odcinku autostrady, na co wpływ ma rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, a w szczególności wytyczne i ograniczenia organów i instytucji państwowych związane z poruszaniem się obywateli.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta postanowił, że począwszy od dzisiaj będzie publikować raz w tygodniu informacje na temat dynamiki ruchu na autostradzie A-4 Katowice-Kraków w 2020 roku w układzie tygodniowym w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego.

Pierwsza informacja została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy. Jednocześnie na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania.

Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu nieznany i uzależniony od czynników, które są poza kontrolą Spółki.

Do najistotniejszego ryzyka, które dostrzega Zarząd, należy obecnie ryzyko wprowadzenia ograniczeń w samochodowym ruchu osobowym i ciężarowym na terenie kraju lub województw małopolskiego i śląskiego oraz dalszych ograniczeń dla międzynarodowego transportu samochodowego przez państwo polskie oraz państwa ościenne.

Powyższa ocena sytuacji oraz wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań COVID-19 na działalność Grupy Stalexport Autostrady S.A.  została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na moment przekazania niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu na działalność Spółki i Grupy.

O zaistnieniu nowych istotnych okoliczności mających wpływ na działalność operacyjną i finansową Grupy, Zarząd Spółki poinformuje w odrębnych raportach bieżących niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 18/2020 23.03.2020 149.53KB Plik: Raport nr 18/2020

udostępnij
do góry