do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

Raport nr 18/2022

Aktualności 4 Kwietnia 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Dariusza Cyrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.397.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 2.000.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 171.398.907 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.398.907, w tym: głosów „za” 171.398.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 1.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza dokument „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 322.387.653,07 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedem groszy),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, zamykające się kwotą zysku netto 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 57.782.672,99 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 100.465.021,73 zł (słownie: sto milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 100.593.035,83 zł (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),

e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

 §1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.350.353 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, zamykające się kwotą zysku netto 95.415 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 95.540 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.860 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 96.320 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),

e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 169.920.874 akcji, co stanowi 68,72 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 169.920.874, w tym: głosów „za” 169.850.223, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 70.651.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

 §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

 §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 1.226.260,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 393.156,02 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2022 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2022 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.379.844 akcji, co stanowi 68,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.379.844, w tym: głosów „za” 170.379.844, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 70.651.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.398.255, głosów „przeciw” 1.000, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 70.000, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 153.085.131 akcji, co stanowi 61,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.085.131, w tym: głosów „za” 153.048.480, głosów „przeciw” 32.000, głosów „wstrzymujących się” 4.651.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.335.255, głosów „przeciw” 33.000, głosów „wstrzymujących się” 31.651.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 170.860.311, głosów „przeciw” 469.595, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.302.615, głosów „przeciw” 27.291, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Stefano Bonomolo na  członka  Rady  Nadzorczej  Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.906.560, głosów „przeciw” 430.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 500.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 430.330 głosów „wstrzymujących się” 133.016.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Andrzeja Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.906.560, głosów „przeciw” 430.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 496.996, głosów „wstrzymujących się” 66.350.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 500.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.561, głosów „przeciw” 489.218 głosów „wstrzymujących się” 74.127.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

  1. na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze),
  2. liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
  3. dzień dywidendy to 13 kwietnia 2022 roku;
  4. termin wypłaty dywidendy to 25 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 18/2022.pdf 04.04.2022 230.76KB Plik: Raport nr 18/2022.pdf

udostępnij
do góry