do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 16/2022

Aktualności 29 Marca 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., spółki zależnej Emitenta, podjęło uchwałę nr 4/2022 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 o następującej treści:

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.,
z siedzibą w Mysłowicach,
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki VIA4 S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2021 w wysokości 10.800.703,17 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy siedemset trzy złote, siedemnaście groszy) oraz inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy w wysokości 16.824,32 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote, trzydzieści dwa grosze), tj. łącznie 10.817.527,49 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych, czterdzieści dziewięć groszy) będzie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:

a) Stalexport Autostrady S.A. kwota w wysokości 5.949.640,12 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych dwanaście groszy), z czego:

- 1.650.000,00 zł zostanie zapłacone w dniu 3 czerwca 2022 r.
- 4.299.640,12 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2022 r.

b) Egis Road Operation S.A.S. kwota w wysokości 4.867.887,37 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, trzydzieści siedem groszy), z czego:

- 1.350.000,00 zł zostanie zapłacone w dniu 3 czerwca 2022 r.
- 3.517.887,37 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 16/2022.pdf 29.03.2022 125.43KB Plik: Raport nr 16/2022.pdf

udostępnij
do góry