do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 16/2020

Aktualności 20 Marca 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku otrzymał rezygnację Pana Aleksandra Galosa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 marca 2020 roku z przyczyn, o których mowa w art.129 ust.3 pkt.8 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2019.0.1421).

Pan Aleksander Galos pełni funkcję członka Komitetu Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 16/2020.pdf 20.03.2020 122.26KB Plik: Raport nr 16/2020.pdf

udostępnij
do góry