do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Raport nr 11/2024

Aktualności 12 Kwietnia 2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) – spółki zależnej od Emitenta - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu SAM S.A.

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

1) dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 96.677.384,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 96.677.384,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
  2. kwotę 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;

2) dokonać wypłaty dywidendy przeznaczonej dla akcjonariusza Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 126.713.258,58 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 r. w kwocie 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). Do wypłaty na rzecz akcjonariusza pozostaje kwota 75.571.577,35 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy). Wypłata nastąpi w terminie do 8 maja 2024 roku.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A., w tym ustalenia terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 11/2024.pdf 12.04.2024 500.75KB Plik: Raport nr 11/2024.pdf

udostępnij
do góry