do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2022 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2022 roku

Aktualności 7 Listopada 2022

W trzech kwartałach 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 307.330 tys. PLN, które były wyższe o 15,2% niż w trzech kwartałach 2021 roku (266.814 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2022 roku (141.060 tys. PLN) wzrósł o 58,4% (tj. o 52.024 tys. PLN) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku (89.036 tys. PLN), głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (56.822 tys. PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do 10.903 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost wspomnianej pozycji to konsekwencja wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka sukcesywnie dokonuje aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było nie tylko zwiększenie kosztu utworzenia rezerw księgowych, ale także istotne zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na poziom środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, o których mowa poniżej.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w trzech kwartałach 2022 roku w wysokości 166.270 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 6,5%), niż 177.778 tys. PLN w trzech kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku (3.775 tys. PLN), w trzech kwartałach 2022 roku (4.029 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 6,7% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wyższych przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych, otrzymanych odszkodowań oraz zysków ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (43.567 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 22,5%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (56.229 tys. PLN), głównie z powodu braku „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, które wystąpiły w okresie porównawczym ubiegłego roku (20.944 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2022 roku w wysokości 347 tys. PLN były wyższe, niż w trzech kwartałach 2021 roku, gdy wyniosły 200 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w trzech kwartałach 2022 roku 31 tys. PLN, w porównaniu do 454 tys. PLN w trzech kwartałach roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 126.354 tys. PLN i był nieco wyższy (wzrost o 1,4%) od tego osiągniętego za trzy kwartały roku poprzedniego (124.670 tys. PLN).

Grupa odnotowała w trzech kwartałach 2022 roku dodatnie saldo na działalności finansowej (2.360 tys. PLN) w przeciwieństwie do ujemnego salda odnotowanego w trzech kwartałach 2021 roku (1.408 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych oraz wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w trzech kwartałach 2022 roku wyniósł 128.789 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 4,5%) od tego osiągniętego w trzech kwartałach 2021 roku (123.302 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2022 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 99.521 tys. PLN, który jest na nieco wyższym poziomie (wzrost o 2,1%), w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (97.464 tys. PLN).

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy kwartały 2022 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry