do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2021 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2021 roku

Aktualności 8 Listopada 2021

W trzech kwartałach 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 266.814 tys. PLN, które były wyższe o 23,7% niż w trzech kwartałach 2020 roku (215.752 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,9%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,9%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Należy zaznaczyć, iż w analogicznym okresie ubiegłego roku występowały bardziej zaostrzone ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19.  Koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2021 roku (89.036 tys. PLN) wzrósł o 17,5% (tj. o 13.268 tys. PLN) w porównaniu do trzech kwartałów 2020 roku (75.768 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji. Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w trzech kwartałach 2021 roku w wysokości 177.778 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 27%), niż 139.984 tys. PLN w trzech kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech kwartałów 2020 roku (8.264 tys. PLN), w trzech kwartałach 2021 roku (3.775 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 54,3% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu spadku przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości z dzierżawcą ww. nieruchomości. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (56.229 tys. PLN) na zbliżonym poziomie (wzrost o 2,1%), jak w analogicznym okresie roku poprzedniego (55.060 tys. PLN). W tej grupie kosztów płatności na rzecz Skarbu Państwa były wyższe (wzrost o 6.064 tys. PLN, czyli 40,8%), ale zostały skompensowane przez niższe koszty usług obcych oraz podatki i opłaty. Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2021 roku w wysokości 200 tys. PLN były na porównywalnym poziomie, jak w trzech kwartałach 2020 roku, gdy wyniosły 169 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w trzech kwartałach 2021 roku 454 tys. PLN, w porównaniu do 34 tys. PLN w trzech kwartałach roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 124.670 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 34,1%) od tego osiągniętego za trzy kwartały roku poprzedniego (92.985 tys. PLN).

Odnotowane w trzech kwartałach 2021 roku ujemne saldo działalności finansowej (1.408 tys. PLN) było na niższym poziomie (spadek o 47,7%), niż w trzech kwartałach 2020 roku (953 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa mniejszych kosztów dyskonta zobowiązań i rezerw oraz niższych przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych, lokat długoterminowych i dłużnych instrumentów finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2021 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 10,6%) zysk netto w wysokości 97.464 tys. PLN, w porównaniu do 88.137 tys. PLN zysku netto uzyskanego w trzech kwartałach roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy kwartały 2021 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry