do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2016 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2016 roku

Aktualności 10 Listopada 2016

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (220.389 tys. PLN) wyższe o 13,0% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (195.071 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 13,1%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 13,2%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku wyniosły 2.526 tys. PLN i były wyższe o 0,6% w porównaniu do ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (2.510 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (41.903 tys. PLN) spadł o 7,8% (tj. o 3.545 tys. PLN) w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (45.448 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 4.883 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku w wysokości 178.486 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 19,3%) niż 149.623 tys. PLN w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (6.160 tys. PLN) w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (2.939 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 52,3% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków gdzie, w przeciwieństwie do roku obecnego, w roku ubiegłym wykazano dodatkowe przychody z tytułu refakturowania na dzierżawców kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (24.678 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 3,1%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (23.934 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku w wysokości 91 tys. PLN były niższe niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku, gdy wyniosły 106 tys. PLN. Zysk z działalności operacyjnej za trzy pierwsze kwartały 2016 roku wyniósł 156.656 tys. PLN i był wyższy o 18,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdy wyniósł 131.743 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku ujemne saldo działalności finansowej (15.897 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 4,6%) niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (16.666 tys. PLN). Zaważyła na tym głównie zmiana w strukturze aktywów i pasywów finansowych jak i obniżka stóp procentowych.

W efekcie działalności prowadzonej w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 22,8%) zysk netto w wysokości 114.680 tys. PLN w porównaniu do 93.376 tys. PLN zysku netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy pierwsze kwartały 2016 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry