do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2023 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2023 roku

Aktualności 29 Września 2023

W I półroczu 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 233.543 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w I półroczu 2022 roku (187.720 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,4%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w I półroczu 2023 roku (80.827 tys. PLN) spadł o 38,9% w porównaniu do I półrocza 2022 roku (132.356 tys. PLN), głównie z powodu mniejszych kosztów utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni.

W porównaniu do I półrocza 2022 roku (2.718 tys. PLN), w I półroczu 2023 roku (5.348 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 96,8% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych i wzrostu odsetek od należności. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (88.690 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 218,8%), niż w I półroczu roku poprzedniego (27.817 tys. PLN), głównie z powodu „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” w wysokości 51.142 tys. PLN w bieżącym okresie, przy braku takiego kosztu w okresie porównawczym.

W nawiązaniu do powyższego, w okresie porównawczym spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było większe niż w latach poprzednich zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na brak środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”.

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2023 roku w wysokości 230 tys. PLN były niższe, niż w I półroczu 2022 roku, gdy wyniosły 262 tys. PLN, na co główny wpływ miały niższe udzielone darowizny. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I półroczu 2023 roku 9 tys. PLN, w porównaniu do 3 tys. PLN w I półroczu roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2023 roku wyniósł 69.135 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 130,5%) od tego osiągniętego w I półroczu 2022 roku (30.000 tys. PLN).

Grupa odnotowała w I półroczu 2023 roku dodatnie saldo na działalności finansowej (8.621 tys. PLN) w przeciwieństwie do ujemnego salda odnotowanego w I półroczu 2022 roku (3.723 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych, ale też i wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych przede wszystkim wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w I półroczu 2023 roku wyniósł 77.823 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 195,5%) od tego osiągniętego w I półroczu 2022 roku (26.339 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2023 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 57.495 tys. PLN, który jest na wyższym poziomie (wzrost o 260,8%), w porównaniu do zysku netto uzyskanego w I półroczu 2022 roku (15.935 tys. PLN).

Należy wspomnieć, iż dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku ze zmianami opisanymi w nocie 5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2023 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry