do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 roku

Aktualności 1 Sierpnia 2022

W I półroczu 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 187.720 tys. PLN, które były wyższe o 18,2% niż w I półroczu 2021 roku (158.847 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 18,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 18,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Koszt własny sprzedaży Grupy w I półroczu 2022 roku (93.597 tys. PLN) wzrósł o 73,9% (tj. o 39.785 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2021 roku (53.812 tys. PLN), głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (36.760 tys. PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do 1.114 tys. PLN w okresie ubiegłym). Wzrost wspomnianej pozycji to konsekwencja wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było nie tylko zwiększenie kosztu utworzenia rezerw księgowych, ale także istotne zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na poziom środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, o których mowa poniżej.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2022 roku w wysokości 94.123 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 10,4%), niż 105.035 tys. PLN w I półroczu 2021 roku.

W porównaniu do I półrocza 2021 roku (2.627 tys. PLN), w I półroczu 2022 roku (2.718 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 3,5% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wyższych przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych oraz zysków ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (27.817 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 34,6%), niż w I półroczu roku poprzedniego (42.545 tys. PLN), głównie z powodu braku „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, które wystąpiły w okresie porównawczym ubiegłego roku (20.944 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2022 roku w wysokości 262 tys. PLN były wyższe, niż w I półroczu 2021 roku, gdy wyniosły 156 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I półroczu 2022 roku 3 tys. PLN, w porównaniu do 454 tys. PLN w I półroczu roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2022 roku wyniósł 68.759 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 6,6%) od tego osiągniętego w I półroczu 2021 roku (64.507 tys. PLN).

Odnotowane w I półroczu 2022 roku ujemne saldo działalności finansowej (1.691 tys. PLN) było na niższym poziomie (spadek o 90,2%), niż w I półroczu 2021 roku (889 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych oraz wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych wzrostem stóp procentowych stosowanych dla dyskonta tych rezerw. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w I półroczu 2022 roku wyniósł 67.130 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 5,5%) od tego osiągniętego w I półroczu 2021 roku (63.642 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2022 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 48.976 tys. PLN, który jest na porównywalnym poziomie, jak w I półroczu 2021 roku (48.819 tys. PLN).

Jednostkowe i konsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2022 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry