do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2021 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2021 roku

Aktualności 2 Sierpnia 2021

W I półroczu 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 158.847 tys. PLN, które były wyższe o 23,5% niż w I półroczu 2020 roku (128.656 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,7%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,8%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Należy tutaj zaznaczyć, iż w analogicznym okresie ubiegłego roku występowały bardziej zaostrzone ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w I półroczu 2021 roku (53.812 tys. PLN) wzrósł o 20,8% (tj. o 9.268 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2020 roku (44.544 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji. Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2021 roku w wysokości 105.035 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 24,9%), niż 84.112 tys. PLN w I półroczu 2020 roku.

W porównaniu do I półrocza 2020 roku (5.653 tys. PLN), w I półroczu 2021 roku (2.627 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 53,5% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu spadku przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych, i to przede wszystkim w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości z dzierżawcą ww. nieruchomości. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (42.545 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 7,7%), niż w I półroczu roku poprzedniego (39.504 tys. PLN), przede wszystkim z powodu wyższej płatności na rzecz Skarbu Państwa (wzrost o 6.064 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2021 roku w wysokości 156 tys. PLN były na porównywalnym poziomie jak w I półroczu 2020 roku, gdy wyniosły 141 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I półroczu 2021 roku 454 tys. PLN, w porównaniu do 25 tys. PLN w I półroczu roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2021 roku wyniósł 64.507 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 28,8%) od tego osiągniętego w I półroczu 2020 roku (50.095 tys. PLN).

Odnotowane w I półroczu 2021 roku ujemne saldo działalności finansowej (889 tys. PLN) było na nieco niższym poziomie (spadek o 33,7%), niż w I półroczu 2020 roku (665 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa mniejszych kosztów dyskonta rezerw oraz niższych przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych, lokat długoterminowych i dłużnych instrumentów finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2021 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 41%) zysk netto w wysokości 48.819 tys. PLN, w porównaniu do 34.623 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I półroczu 2020 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2021 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry