do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku

Aktualności 9 Maja 2023

W I kwartale 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 103.298 tys. PLN, które były wyższe o 13,3% niż w I kwartale 2022 roku (91.211 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 13,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 13,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2023 roku (49.476 tys. PLN) wzrósł o 29,4% w porównaniu do I kwartału 2022 roku (38.248 tys. PLN), głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (20.038 tys. PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do 10.508 tys. PLN w roku poprzednim). Wzrost wspomnianej pozycji to konsekwencja wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka sukcesywnie dokonuje aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2023 roku w wysokości 53.822 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 1,6%), niż 52.963 tys. PLN w I kwartale 2022 roku. 

W porównaniu do I kwartału 2022 roku (1.546 tys. PLN), w I kwartale 2023 roku (3.957 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 156% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych, wzrostu odsetek od należności oraz innych przychodów. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (18.498 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 52%), niż w I kwartale roku poprzedniego (12.167 tys. PLN), co w głównej mierze jest konsekwencją wzrostu kosztów pozostałych usług obcych (8.413 tys. PLN w okresie bieżącym w porównaniu do 3.200 tys. PLN w I kwartale roku ubiegłego). Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2023 roku w wysokości 147 tys. PLN były wyższe, niż w I kwartale 2022 roku, gdy wyniosły 110 tys. PLN, na co główny wpływ miały koszty likwidacji szkód. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I kwartale 2023 roku 17 tys. PLN, w porównaniu do 5 tys. PLN w I kwartale roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2023 roku wyniósł 39.117 tys. PLN i był niższy (spadek o 7,4%) od tego osiągniętego w I kwartale 2022 roku (42.227 tys. PLN). 

Grupa odnotowała w I kwartale 2023 roku dodatnie saldo na działalności finansowej (6.893 tys. PLN) w przeciwieństwie do ujemnego salda odnotowanego w I kwartale 2022 roku (2.076 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych, ale też i wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych przede wszystkim wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w I kwartale 2023 roku wyniósł 46.057 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 14,7%) od tego osiągniętego w I kwartale 2022 roku (40.168 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2023 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 37.283 tys. PLN, który jest na wyższym poziomie (wzrost o 15,4%), w porównaniu do zysku netto uzyskanego w I kwartale 2022 roku (32.305 tys. PLN).

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2023 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry