do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku

Aktualności 9 Maja 2022

W I kwartale 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 91.211 tys. PLN, które były wyższe o 24,8% niż w I kwartale 2021 roku (73.083 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 25%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 25%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2022 roku (38.248 tys. PLN) wzrósł o 41,7% (tj. o 11.256 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2021 roku (26.992 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni oraz kosztów amortyzacji.  Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2022 roku w wysokości 52.963 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 14,9%), niż 46.091 tys. PLN w I kwartale 2021 roku.

W porównaniu do I kwartału 2021 roku (1.379 tys. PLN), w I kwartale 2022 roku (1.546 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 12,1% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wyższego zysku ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (12.167 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 21,9%), niż w I kwartale roku poprzedniego (9.984 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztów pozostałych usług obcych. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2022 roku w wysokości 110 tys. PLN były wyższe, niż w I kwartale 2021 roku, gdy wyniosły 99 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I kwartale 2022 roku 5 tys. PLN, w porównaniu do odwrócenia straty w wysokości 6 tys. PLN w I kwartale roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2022 roku wyniósł 42.227 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 12,9%) od tego osiągniętego w I kwartale 2021 roku (37.393 tys. PLN).

Odnotowane w I kwartale 2022 roku ujemne saldo działalności finansowej (2.076 tys. PLN) było wyższe (wzrost o 671,7%), niż w I kwartale 2021 roku (269 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych oraz wyższych kosztów dyskonta rezerw spowodowanych wzrostem stóp procentowych stosowanych dla dyskonta tych rezerw. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w I kwartale 2022 roku wyniósł 40.168 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 8,2%) od tego osiągniętego w I kwartale 2021 roku (37.129 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2022 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 8%) zysk netto w wysokości 32.305 tys. PLN, w porównaniu do 29.916 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I kwartale 2021 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2022 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry