do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.86 zł -2.05% -0.06zł 2024-04-22
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2021 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2021 roku

Aktualności 10 Maja 2021

W I kwartale 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 73.083 tys. PLN, które były nieznacznie niższe o 0,2% niż w I kwartale 2020 roku (73.210 tys. PLN), głównie za sprawą niewielkiego spadku przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (spadek o 0,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (spadek o 0,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Należy zaznaczyć, iż zachowanie wielkości przychodu ze sprzedaży na podobnym poziomie jak w I kwartale 2020 nastąpiło przy utrzymujących się ograniczeniach aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, które to po raz pierwszy pojawiły się na przełomie I i II kwartału 2020 roku. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2021 roku (26.992 tys. PLN) wzrósł o 12,3% (tj. o 2.954 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2020 roku (24.038 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji. Uwzględniając wyżej opisany stabilny poziom przychodów i zarazem wzrost kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2021 roku w wysokości 46.091 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 6,3%), niż 49.172 tys. PLN w I kwartale 2020 roku.

W porównaniu do I kwartału 2020 roku (4.441 tys. PLN), w I kwartale 2021 roku (1.379 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 68,9% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu spadku przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych, i to przede wszystkim w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości z dzierżawcą ww. nieruchomości. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (9.984 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 22,5%), niż w I kwartale roku poprzedniego (12.883 tys. PLN), przede wszystkim z powodu spadku kosztów podatków od nieruchomości i opłat. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2021 roku w wysokości 99 tys. PLN były wyższe, niż w I kwartale 2020 roku, gdy wyniosły 81 tys. PLN, głównie z powodu kosztów likwidacji szkód.  Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosło w I kwartale 2021 roku 6 tys. PLN, w porównaniu do 1 tys. PLN w I kwartale roku ubiegłego. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2021 roku wyniósł 37.393 tys. PLN i był niższy (spadek o 8%) od tego osiągniętego w I kwartale 2020 roku (40.650 tys. PLN).

Odnotowane w I kwartale 2021 roku ujemne saldo działalności finansowej (269 tys. PLN) było wyższe (wzrost o 85,5%), niż w I kwartale 2020 roku (145 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa mniejszych kosztów dyskonta rezerw oraz niższych przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych, lokat długoterminowych i dłużnych instrumentów finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2021 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 6,5%) zysk netto w wysokości 29.916 tys. PLN, w porównaniu do 31.990 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I kwartale 2020 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2021 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry