do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku

Aktualności 7 Marca 2023

W 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 413.890 tys. PLN, które były wyższe o 14,9% niż w 2021 roku (360.162 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2022 roku (191.354 tys. PLN) wzrósł o 52,9% (tj. o 66.222 tys. PLN) w porównaniu do 2021 roku (125.132 tys. PLN), głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (78.335 tys. PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do 19.722 tys. PLN w roku poprzednim). Wzrost wspomnianej pozycji to konsekwencja wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka sukcesywnie dokonuje aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było nie tylko zwiększenie kosztu utworzenia rezerw księgowych, ale także istotne zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na poziom środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, o których mowa poniżej. Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2022 roku w wysokości 222.536 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 5,3%), niż 235.030 tys. PLN w 2021 roku.

W porównaniu do 2021 roku (5.072 tys. PLN), w 2022 roku (6.368 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 25,6% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wzrostu innych przychodów. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (119.388 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 5,2%), niż w roku poprzednim (113.522 tys. PLN), co w głównej mierze stanowi wypadkową spadku Płatności na rzecz Skarbu Państwa (z 63.249 tys. PLN w 2021 roku do 47.372 tys. PLN w 2022 roku) oraz wzrostu Pozostałych usług obcych. Pozostałe koszty operacyjne w 2022 roku w wysokości 3.229 tys. PLN były wyższe, niż w 2021 roku, gdy wyniosły 658 tys. PLN, na co główny wpływ miało zaniechanie inwestycji ujętych w poprzednich okresach jako wykorzystanie rezerwy na wydatki inwestycyjne (1.503 tys. PLN) oraz strata ze zbycia/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1.221 tys. PLN). Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w 2022 roku 21 tys. PLN, w porównaniu do 589 tys. PLN w roku ubiegłym. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w 2022 roku wyniósł 106.266 tys. PLN i był niższy (spadek o 15,2%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (125.333 tys. PLN).

Grupa odnotowała w 2022 roku dodatnie saldo na działalności finansowej (9.870 tys. PLN) w przeciwieństwie do ujemnego salda odnotowanego w 2021 roku (1.718 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych, ale też i wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w 2022 roku wyniósł 116.217 tys. PLN i był niższy (spadek o 6%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (123.630 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w 2022 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 85.669 tys. PLN, który jest na niższym poziomie (spadek o 10,2%), w porównaniu do zysku netto uzyskanego w roku poprzednim (95.415 tys. PLN).

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2022 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry