do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 3 kwartałach 2013 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 3 kwartałach 2013 roku

Informacje prasowe 12 Listopada 2013

W 3 kwartałach 2013 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 10,2% niż w 3 kwartałach 2012 roku, głównie za sprawą wzrostu (12,6%) przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu opłat za przejazd (wzrost o 12,7%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Z drugiej strony w 3 kwartałach 2013 roku Grupa odnotowała w porównaniu do 3 kwartałów 2012 roku spadek (51,9%) w przychodach nie związanych z działalnością autostradową. Przychody te dotyczą wynajmu powierzchni i usług informatycznych w budynku biurowym znajdującym się w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29. Dla porównania w 2012 roku Grupa wykazywała w tej działalności oprócz powyższych przychodów również przychody z tytułu zarzadzania nieruchomością. Jednakże ze względu na sprzedaż pakietu kontrolnego spółki Biuro Centrum (zarządcy nieruchomości), od dnia 1 czerwca 2012 przychody tej spółki nie są konsolidowane metodą pełną w sprawozdaniach finansowych Grupy.

Ponadto w 3 kwartałach 2013 roku Grupa odnotowała znacznie mniejszy (spadek o 33,5%) koszt własny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012, głównie dzięki niższym (spadek o 87,0%) kosztom utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 3 kwartałach 2013 roku w wysokości 107.155 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 54,3%) niż 69.428 tys. PLN w 3 kwartałach roku poprzedniego.

Dodatkowo w porównaniu do 3 kwartałów 2012 roku Grupa wykazała w 3 kwartałach 2013 roku wyższe (wzrost o 51,3%) pozostałe przychody, głownie z powodu rozwiązania rezerw i odpisów, oraz niższe (spadek o 5,9%) koszty ogólnego zarządu, głównie w wyniku istotnego obniżenia kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych wskutek działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych jeszcze pod koniec I półrocza 2012 roku.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 3 kwartałach 2013 ujemne saldo działalności finansowej było mniejsze (spadek o 14,8%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zaważyły na tym głównie zmniejszające się saldo zadłużenia netto Grupy jak i obniżka stóp procentowych, która przełożyła się na niższą wartość odsetek od kredytu oraz niższą wartość dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w 3 kwartałach 2013 roku Grupa osiągnęła znacząco większy zysk netto w wysokości 51.050 tys. PLN w porównaniu do 14.305 tys. PLN zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2013 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry