do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.68 zł -0.81% -0.03zł 2021-09-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 49/2021 - Wystawienie polecenia zmiany do kontraktu ryczałtowego „F2b-12-2020 - Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część IV”

Raport nr 49/2021 - Wystawienie polecenia zmiany do kontraktu ryczałtowego „F2b-12-2020 - Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część IV”

Raporty bieżące 2021-08-09 15:53

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku polecenia zmiany do kontraktu ryczałtowego „F2b-12-2020 - Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część IV” (dalej: „Polecenie Zmiany"). 

Prace dodatkowe zlecone wykonawcy, tj. Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Dworcowa 2, w ramach Polecenia Zmiany dotyczą modernizacji 11 przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod ciągiem głównym autostrady.

Wartość netto Polecenia Zmiany składa się z trzech zasadniczych części:

  1. kosztu wykonania modernizacji 11 przepustów wynoszącego 8.797.022,47 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 47/100),
  2. kosztu ewentualnego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na autostradzie, dedykowanej pracom związanym z modernizacją przepustów, wynoszącego 483,04 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy złote 4/100) za 1 dzień tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na długości 1 km na jednej jezdni autostrady,
  3. kosztu ewentualnej naprawy nawierzchni autostrady w rejonie przepustów wynoszącego 25 677,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 53/100) za jedną naprawę w jednej lokalizacji (tzn. w obrębie jednej jezdni autostrady).

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 49/2021.pdf 09.08.2021 126.78KB Plik: Raport nr 49/2021.pdf

do góry