do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 22/2023 - Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".

Raport nr 22/2023 - Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".

Raporty bieżące 2023-06-05 14:49

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 5 czerwca 2023 roku przez Zamawiającego Listu Zatwierdzającego dla firmy Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Dworcowa 2 (dalej: „Wykonawca").

Wystawienie ww. Listu Zatwierdzającego oznacza przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w przetargu na realizację kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków” (dalej: „Kontrakt”). 

Wartość Kontraktu wynosi 422.939.999,16 PLN netto (dalej: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Netto").

W ramach Kontraktu zostaną wykonane następujące roboty:

  • remont nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków wraz z robotami towarzyszącymi od km 341+640 do km 401+100 w podziale na odcinki,
  • remont obiektów mostowych: M02, M07, M08, M11, M12, M15, M18, M21, M23, M30, M31, M35, M37, M38, M40, M45, M48, M49, M52, M53, M54 oraz M55.

Wraz z Listem Zatwierdzającym wystawionym przez Zamawiającego, przekazany został do podpisu przez Wykonawcę Akt Umowy (podpisany przez Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2023 roku), dotyczący realizacji Kontraktu, którego treść jest zgodna ze wzorem przedstawionym w dokumentach przetargowych.

Zgodnie z klauzulą 27.2 Instrukcji dla oferentów, powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu oferty w Liście Zatwierdzającym będzie uznawane jako zawarcie Kontraktu, do czasu podpisania Aktu Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Warunkami Ogólnymi dla prowadzenia przedmiotowego Kontraktu będą „Warunki Kontraktu dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” Wydanie pierwsze z 1999 roku, opublikowane przez Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), egzemplarz w języku polskim (czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008). Uzupełnieniem Warunków Ogólnych Kontraktu są Warunki Szczególne Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej. Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu łącznie stanowią Warunki Kontraktu.

Akt Umowy przewiduje następujące kary umowne dla Wykonawcy:

  1. kary za zwłokę - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,
  2. kary za nieusunięcie wad lub usterek w robotach w terminie - limit kar umownych na podstawie klauzuli 11.4 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,
  3. kary za bezzasadne utrudnienia w ruchu - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.13 Warunków Kontraktu wynosi 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 22/2023.pdf 05.06.2023 138.4KB Plik: Raport nr 22/2023.pdf

do góry