do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -0.35% -0.01zł 2023-06-02
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 19/2023 - Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

Raport nr 19/2023 - Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

Raporty bieżące 2023-04-21 13:49

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) - spółki zależnej od Emitenta - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu SAM S.A.

W przedmiotowym wniosku Zarząd SAM S.A. zaproponował, aby:

1) zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 70.469.637,81 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) kwotę 23.097.311,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w kwocie 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) w terminie do 5 maja 2023 r.”

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariusza SAM S.A., w tym ustalenia terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2023.pdf 21.04.2023 118.76KB Plik: Raport nr 19/2023.pdf

do góry