do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 68/2021

Aktualności 24 Listopada 2021

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 24 listopada 2021 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021 o następującej treści:

Uchwała nr 07/11/2021

Zarządu
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
 z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021

  1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:
  2. wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
  3. łączna kwota zaliczki będzie wynosić 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100);
  4. wypłata zaliczki nastąpi w całości ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym;
  5. ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.
  6. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez
    Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 

Uchwała Nr 02/11/2021

Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

 

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021

  1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nr 07/11/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w kwocie łącznej 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100) pochodzącej ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 68/2021.pdf 24.11.2021 129.57KB Plik: Raport nr 68/2021.pdf

udostępnij
do góry