do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 62/2020

Aktualności 2 Września 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących: 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., 43/2020 z 23 czerwca 2020 r. oraz 48/2020 z 29 czerwca 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 września 2020 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) w dniu 1 września 2020 r. otrzymała z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu kwotę 1.123.317,00 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu podatku CIT za 2018 rok, o który SAM wnioskowała w dniu 29 czerwca 2020 r. na podstawie art. 76 § 1 w zw. z art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 62/2020.pdf 02.09.2020 125.35KB Plik: Raport nr 62/2020.pdf

udostępnij
do góry