do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Raport nr 48/2020

Aktualności 29 Czerwca 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r. oraz 43/2020 z 23 czerwca 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) - wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z wnioskiem o:

1) stwierdzenie przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. w kwocie 1.123.316,00 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta szesnaście złotych), powstałej w wyniku niezaliczenia kosztów płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości 5.912.195,12 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100) do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, podczas gdy winny one podlegać zaliczeniu do takich kosztów, ponieważ w szczególności zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów i nie podlegały wyłączeniom wymienionym w art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) zwrot stwierdzonej nadpłaty na rachunek bankowy SAM na podstawie art. 76 § 1 w zw. z art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 48/2020.pdf 29.06.2020 127.02KB Plik: Raport nr 48/2020.pdf

udostępnij
do góry