do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 4/2022

Aktualności 2 Lutego 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej:  „SAM S.A.” lub „Koncesjonariusz”) o podjęciu w dniu 2 lutego 2022 roku przez Radę Nadzorczą SAM S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Umowy Koncesyjnej z dnia 19 września 1997 roku na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów Płatnej Autostrady oraz eksploatację na tym odcinku (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3, Aneksem nr 4, Aneksem nr 5 i Aneksem nr 6), zwanej dalej „Umową Koncesyjną”, której stronami są SAM S.A. i Minister Infrastruktury,  poprzez podpisanie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej (dalej jako „Aneks").

Projekt Aneksu w brzmieniu przedłożonym do akceptacji Radzie Nadzorczej SAM S.A. zakłada m.in. zmianę zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych oraz zrzeczenie się przez SAM S.A. roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa za wzmocnienie podpór wiaduktu M48 w kwocie ok. 13 mln zł (netto).

Zarząd SAM S.A. szacuje, że wskutek zmiany zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych wysokość ich kosztów ulegnie zmniejszeniu o kwotę ok. 78 mln zł (netto). 

Projekt Aneksu przewiduje, iż alokacja oszczędności jakie mogą wyniknąć ze zmiany zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych nastąpi zgodnie z Mechanizmem Przepływu Środków Pieniężnych, o którym Emitent poinformował w Raporcie nr 95/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W przypadku zawarcia Aneksu Emitent poinformuje o takim zdarzeniu w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 4/2022.pdf 02.02.2022 127.63KB Plik: Raport nr 4/2022.pdf

udostępnij
do góry