do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.02 zł 7.86% 0.22zł 2024-04-24

Raport nr 28/2022

Aktualności 17 Maja 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) - spółki zależnej od Emitenta - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem Zarządu SAM S.A.

W przedmiotowym wniosku Zarząd SAM S.A. zaproponował, aby:

1) zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 88.963.420,43 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 42.305.036,80 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) kwotę 46.658.383,63 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 99.367.687,17 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy), pomniejszoną o zaliczkę na dywidendę za rok 2021 w kwocie 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy), którą Spółka wypłaciła akcjonariuszom ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na podstawie Uchwały Zarządu nr 07/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. i Uchwały Rady Nadzorczej nr 02/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Wypłata pozostałej do zapłaty dywidendy w kwocie 42.305.036,80 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) nastąpi w terminie do 31 maja 2022 r.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariusza SAM S.A., w tym ustalenia terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 28/2022.pdf 17.05.2022 119.65KB Plik: Raport nr 28/2022.pdf

udostępnij
do góry