do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 24/2021

Aktualności 31 Marca 2021

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 31 marca 2021 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 155.466.413 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 62,88 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 97,34% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Andrzeja Bartosiak vel Adamiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.466.413, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.466.413, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:
a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 422.354.618,65 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, zamykające się kwotą zysku netto 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 157.434.485,26 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145.071.384,11 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy),
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 53.693.659,47 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy),
e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.432.221 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, zamykające się kwotą zysku netto 91.456 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 91.206 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.115 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto piętnaście tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 143.005 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony pięć tysięcy złotych),
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2, 396 §5, 348 §1 i 4, Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 §2 i 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
2. środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 671.059,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień 9 kwietnia 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 kwietnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Rogali z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Rogali z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 155.439.522, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.891.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.” obejmującego lata 2019-2020.

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów „za” 154.881.247, głosów „przeciw” 585.166, głosów „wstrzymujących się” 0.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 6, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:
1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze),
2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
3) dzień dywidendy to 9 kwietnia 2021 roku;
4) termin wypłaty dywidendy to 20 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 24/2021.pdf 31.03.2021 215.36KB Plik: Raport nr 24/2021.pdf

udostępnij
do góry