do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 17/2024

Aktualności 19 Czerwca 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 19 czerwca 2024 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 164.173.549, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 164.173.549, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrady S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 152.539.101, głosów „przeciw” 11.634.448, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Massimo Di Casola na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 152.525.463, głosów „przeciw” 5.498.061, głosów „wstrzymujących się” 6.150.025.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 17/2024.pdf 19.06.2024 141.19KB Plik: Raport nr 17/2024.pdf
pdf Załącznik nr 1 - Polityka Wynagrodzeń 19.06.2024 195.18KB Plik: Załącznik nr 1 - Polityka Wynagrodzeń

udostępnij
do góry