do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 15/2021

Aktualności 2 Marca 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki zaproponował, aby:

1) zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 671.059,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 15/2021.pdf 02.03.2021 113.24KB Plik: Raport nr 15/2021.pdf

udostępnij
do góry