do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 13/2022

Aktualności 24 Marca 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał korekty skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok.

W ramach pierwotnego skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok opublikowanego 7 marca 2022 r. Spółka ujęła plik ESEF_STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip obejmujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (plik STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip) oraz zewnętrzne podpisy kwalifikowane (plik  STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip.xades).

Ze względu na błąd walidacji zidentyfikowany na poziomie bramki ESPI w odniesieniu do opisanego powyżej sposobu prezentacji plików, Spółka dokonała korekty skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok poprzez zmianę rzeczonej prezentacji, polegającą na ujęciu w ramach raportu odrębnie pliku STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip oraz pliku STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip.xades.

Poza opisaną powyżej zmianą prezentacji plików, żaden inny element skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok nie uległ zmianie, w szczególności nie uległa zmianie zawartość oraz struktura pliku w formacie zip, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania.

W związku z powyższym, Emitent przekaże niezwłocznie w dniu dzisiejszym skorygowany skonsolidowany raport roczny SRR za 2021 rok, uwzględniający powyższe zmiany, wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13/2022.pdf 24.03.2022 117KB Plik: Raport nr 13/2022.pdf

udostępnij
do góry