do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 12/2021

Aktualności 1 Marca 2021

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 1 marca  2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. proponuje:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;
  2. dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
  1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
  2. środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 671.059,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).”

Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 12/2021.pdf 01.03.2021 114.62KB Plik: Raport nr 12/2021.pdf

udostępnij
do góry