do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 1/2019

Aktualności 15 Stycznia 2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 oraz 22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Emitenta) otrzymała pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA), stanowiące odpowiedź na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w  Mysłowicach (dalej: SAM S.A. lub Koncesjonariusz) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5.

W otrzymanym piśmie GDDKiA stwierdza, że wobec braku umownych i prawnych podstaw do odrzucenia wniosku SAM S.A., GDDKiA nie odmawia Koncesjonariuszowi prawa do podwyższenia opłaty za przejazd Autostradą Płatną, wynikającego z Umowy Koncesyjnej, gdyż zgodnie z postanowieniami załącznika nr 6 do Umowy Koncesyjnej prawo to mieści się w zakresie uprawnień Koncesjonariusza.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Zarząd SAM S.A. podjął decyzję, iż podwyższy od 1 marca 2019 roku stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5 z kwoty 30 zł do 35 zł na każdym placu poboru opłat, tj. w Mysłowicach i w Balicach.

Dla pojazdów kategorii 2 i 3 od ww. stawki opłaty za przejazd (tj. 30 zł) stosuje się obecnie bonifikatę, która wynosi 12 zł. Wysokość bonifikaty, która będzie obowiązywała dla tych pojazdów od 1 marca 2019 roku będzie przedmiotem odrębnych konsultacji z GDDKiA.

Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na SAM S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59 z dnia 29 lipca 2004 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 1/2019 15.01.2019 128.63KB Plik: Raport nr 1/2019

udostępnij
do góry