do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej za III kwartały 2018 r.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej za III kwartały 2018 r.

Aktualności 8 Listopada 2018
W trzech kwartałach 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (255.207 tys. PLN) wyższe o 6,0% niż w trzech kwartałach 2017 roku (240.765 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 6,1%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 6,0%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 2.435 tys. PLN, czyli są na porównywalnym poziomie jak w trzech kwartałach 2017 roku (2.423 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2018 roku (40.302 tys. PLN) spadł o 20,9% (tj. o 10.680 tys. PLN) w porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku (50.982 tys. PLN), głównie w efekcie spadku kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (spadek o 16.640 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w trzech kwartałach 2018 roku w wysokości 214.905 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 13,2%), niż 189.783 tys. PLN w trzech kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku (2.671 tys. PLN), w trzech kwartałach 2018 roku (5.683 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 112,8% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (27.266 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 9,6%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (24.872 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2018 roku w wysokości 3.175 tys. PLN były wyższe, niż w trzech kwartałach 2017 roku, gdy wyniosły 266 tys. PLN, głównie z powodu korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za trzy pierwsze kwartały 2018 roku wyniósł 190.088 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w trzech kwartałach 2018 roku ujemne saldo działalności finansowej (8.533 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 39,3%), niż w trzech kwartałach 2017 roku (14.061 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2018 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 18,1%) zysk netto w wysokości 146.044 tys. PLN, w porównaniu do 123.645 tys. PLN zysku netto uzyskanego w trzech kwartałach roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy pierwsze kwartały 2018 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry